Երկուշաբթի 03 Օգ 2020

«Էյվիսի քոնսալթինգ ընդ աուդիտ» ՍՊԸ հաճախորդներին առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները.

 • միջազգային ստանդարտներին և ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հաշվապահական հաշվառման վարման ճշտության, ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ՝ հաշվետվությունների արժանահավատության վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացության տրամադրմամբ,
 • ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան հաշվապահական հաշվառման ներդրում, վերականգնում, վարում, ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում,
 • ձեռնարկության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում,
 • հաշվապահական հաշվառման, տնտեսագիտության, ֆինանսների և աուդիտի ուսուցանում,
 • հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարումների պլանավորում և հաշվարկ,
 • ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծում,
 • ձեռնարկատիրական գործունեության բնագավառում իրավաբանական ծառայությունների մատուցում,
 • բիզնես պլանների կազմում,
 • ակտիվների և պարտավորությունների գնահատում,
 • անշարժ գույքի գնահատում,
 • հարկային խորհրդատվության մատուցում,
 • տնտեսագիտական խորհրդատվության մատուցում,
 • բիզնես ծրագրերի կազմում,
 • դիվիդենդային քաղաքականության հիմունքների մշակում
 • ՀՀ օրենսդրությամբ թույլատրվող բոլոր ձևերով իրավաբանական անձանց վերակազմակերպմանը աջակցության ցուցաբերում,
 • հաճախորդի տնտեսությունում, կառույցներում ներքին վերահսկողության ամուր համակարգի ներդրման, հաճախորդի ֆինանսական հոսքերը թափանցիկ և վերահսկելի դարձնելու, ֆինանսկան դրությունը բարելավելու, տնտեսության արդյունավետությունը բարձրացնելու միտումով
   • հաշվապահական,
   • հարկային,
   • տնտեսագիտական,
   • կառավարչական խորհրդատվության մատուցում։


Լեզվի ընտրություն

Մուտք